นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับกู้ชีพตำบลไผ่วง รพ.สต.ไผ่วง ผู้นำชุมชน อสม. และอปพร. ดำเนินการจัดซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) โดยซ้อมแผนขนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็ก ณ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการซ่อมแซมถนนแตก บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลไผ่วง ส่งมอบแว่นตาตามโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ให้แก่ผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ ครู และพนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสาวนตำบลไผ่วง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงระเบียบข้อตกลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง การแต่งกายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม

อ่านเพิ่มเติม »