ข่าวกิจกรรม

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับกู้ชีพตำบลไผ่วง รพ.สต.ไผ่วง ผู้นำชุมชน อสม. และอปพร. ดำเนินการจัดซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) โดยซ้อมแผนขนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็ก ณ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการซ่อมแซมถนนแตก บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลไผ่วง ส่งมอบแว่นตาตามโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ให้แก่ผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ ครู และพนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสาวนตำบลไผ่วง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงระเบียบข้อตกลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง การแต่งกายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่ตรวจงานการดำเนินการกำจัดวัชพืชคลอง 6 ขวา 1 บริเวณหมูที่ 7 ตำบลไผ่วง

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับ ศคพ.อ่างทอง ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง อายุ 75 ปี หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง จำนวน 1 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง อายุ 82 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมดำเนินการโครงการจัดการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม

อ่านเพิ่มเติม »

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้ นายรชต งามสอาด เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในการนี้ นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง ลงพื้ที่สำรวจซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ซ่อมแซมบ้าน) ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้แก่ นางละเอียด นาคศิริ หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าและหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่วง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาค

อ่านเพิ่มเติม »