นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับกศน.ตำบลไผ่วง ชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง และประชาชนตำบลไผ่วง เปิดโครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2566 โดย พระมหาโตนด กนฺตาโภ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เป็นพระวิทยากร จึงได้รับนิมนต์บรรยายธรรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีสำหรับประชาชน

|

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับกศน.ตำบลไผ่วง ชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง และประชาชนตำบลไผ่วง เปิดโครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2566 โดย พระมหาโตนด กนฺตาโภ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เป็นพระวิทยากร จึงได้รับนิมนต์บรรยายธรรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีสำหรับประชาชน