แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (รับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้อยโอกาส และป่วยเอดส์)

|