อบต.ไผ่วง เข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อประจำปี 2566 กิจกรรม ตำบลไผ่วงร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออกและฉีดหมอกควันกำจัดยุงลาย

|

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง พร้อมด้วย รพ.สต.ไผ่วง และอสม. เข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อประจำปี 2566 กิจกรรม ตำบลไผ่วงร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออกและฉีดหมอกควันกำจัดยุงลาย