องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี

|

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี