องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรม ตำบลไผ่วงร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

|

วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรม ตำบลไผ่วงร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า