องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับการจัดประสบการณ์เรียนรู้และคัดเลือกหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับการจัดประสบการณ์เรียนรู้และคัดเลือกหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง