องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง รพสต.ตำบลไผ่วง และกศน ตำบลไผ่วง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไผ่วงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดทำอาหารคาว คือ การทำต้มพะโล้หมูสามชั้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชมรมที่ยั่งยืนต่อไป

|

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง รพสต.ตำบลไผ่วง และกศน ตำบลไผ่วง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไผ่วงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดทำอาหารคาว คือ การทำต้มพะโล้หมูสามชั้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชมรมที่ยั่งยืนต่อไป