องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง รพสต.ตำบลไผ่วง และกศน ตำบลไผ่วง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไผ่วงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้มาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข….โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดทำอาหารคาวหวาน คือ การทำแกงขี้เหล็ก ขนมข้าวต้มมัด เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชมรมที่ยั่งยืนต่อไป

|

วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง รพสต.ตำบลไผ่วง และกศน ตำบลไผ่วง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไผ่วงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้มาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข….โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดทำอาหารคาวหวาน คือ การทำแกงขี้เหล็ก ขนมข้าวต้มมัด เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชมรมที่ยั่งยืนต่อไป