วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร ผศ.รวมพร สิทธิมงคล รศ.ดร.ภทรวรรณ แสงนวกิจ คุณ สุรัศนิศ พวงทอง คุณสุนิสา สุ่มประเสริฐ คุณวรรณนรา สุ่มประเสริฐ คุณสุธีรัตน์ ฉิมฉวี คุณปานแก้ว ประยงค์แย้ม บริจาคหลังคา มูลค่า 9,700 บาท เพื่อร่วมสร้างบ้านใหม่ให้กับเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

|