วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ สมาชิกสภา จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ สมาชิกสภา จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง