วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นยุงลาย หมู่ที่ 6

|