วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

|