วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริการส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัด อบต.ไผ่วง พนักงาน อบต.ไผ่วง พร้อมศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลไผ่วง เพื่อเสนอเข้าคณะกรรมการช่วยเหลือ จำนวน 15 ครัวเรือน

|