วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รองชาญยุทธ พรหมนิ่ม ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมเคารพธงชาติ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|