องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง