ประชุมพนักงานประจำเดือน มกราคม 2566

|

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รองชายยุทธ พรหมนิ่ม รองพเยาว์ แพรพงษ์ศรี ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง