ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่วง ประจำปี 2566

|

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่วง ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ ในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิกรณีครบวาระ