ประชาคมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรับรองการเป็นผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 4, 6, 7 ตำบลไผ่วง

|

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดการประชุมประชาคมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรับรองการเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงของประชาชน หมู่ที่ 4, 6 ,7 ตำบลไผ่วง โดย ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง และนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ดำเนินการจัดการประชาคม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง