ประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไผ่วง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

|