นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้ นายรชต งามสอาด เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในการนี้ นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง ลงพื้ที่สำรวจซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ซ่อมแซมบ้าน) ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้แก่ นางละเอียด นาคศิริ หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง

|

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้ นายรชต งามสอาด เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในการนี้ นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง ลงพื้ที่สำรวจซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ซ่อมแซมบ้าน) ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้แก่ นางละเอียด นาคศิริ หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง