นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่ตรวจงานการดำเนินการกำจัดวัชพืชคลอง 6 ขวา 1 บริเวณหมูที่ 7 ตำบลไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่ตรวจงานการดำเนินการกำจัดวัชพืชคลอง 6 ขวา 1 บริเวณหมูที่ 7 ตำบลไผ่วง