นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ ครู และพนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสาวนตำบลไผ่วง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงระเบียบข้อตกลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง การแต่งกายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ ครู และพนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสาวนตำบลไผ่วง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงระเบียบข้อตกลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง การแต่งกายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง