นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลไผ่วง ส่งมอบแว่นตาตามโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ให้แก่ผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลไผ่วง ส่งมอบแว่นตาตามโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ให้แก่ผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง