นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง และกศน.ตำบลไผ่วง เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์รวมใจสูงวัยไผ่วง)

|

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง และกศน.ตำบลไผ่วง เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์รวมใจสูงวัยไผ่วง) โดยมีกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผ่อนคลาย และพัฒนาร่างกาย ให้มีความสดชื่น ตื่นตัวและมีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน