นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง และกศน.ตำบลไผ่วง ขอขอบคุณ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ สจ.มณเฑียร วิริยางกูร ประธานสองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

|

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง และกศน.ตำบลไผ่วง ขอขอบคุณ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ สจ.มณเฑียร วิริยางกูร ประธานสองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์รวมใจสูงวัยไผ่วง)