นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเสาจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณสี่แยกบ้านโรงลาว หมู่ที่ 1 และบริเวณสี่แยกบ้านอ้อล้อม หมู่ที่ 7

|

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเสาจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณสี่แยกบ้านโรงลาว หมู่ที่ 1 และบริเวณสี่แยกบ้านอ้อล้อม หมู่ที่ 7