นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ สมาชิกสภา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องการบริการกิจการประปา พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ สมาชิกสภา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องการบริการกิจการประปา พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง