นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ซ่อมแซมบ้าน) ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้แก่ นางละเอียด นาคศิริ หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง

|

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ซ่อมแซมบ้าน) ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้แก่ นางละเอียด นาคศิริ หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง