นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภา และข้าราชการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภา และข้าราชการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง