นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง และ กศน.ตำบลไผ่วง เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรทำปลาส้ม โดยมีการอบรมให้ความรู้และจัดทำปลาส้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง และ กศน.ตำบลไผ่วง เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรทำปลาส้ม โดยมีการอบรมให้ความรู้และจัดทำปลาส้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง