นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น จัดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น จัดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง