นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วย ดร.วิสูต จันทร ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไผ่วงวิทยา และข้าราชการ ประชุมร่วมกับคณะครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา เพื่อหาแนวทางในการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนไผ่วงวิทยา และประชุมเพื่อจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่วง ณ ห้องประชุมโรงเรียนไผ่วงวิทยา

|

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วย ดร.วิสูต จันทร ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไผ่วงวิทยา และข้าราชการ ประชุมร่วมกับคณะครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา เพื่อหาแนวทางในการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนไผ่วงวิทยา และประชุมเพื่อจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่วง ณ ห้องประชุมโรงเรียนไผ่วงวิทยา