นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า เนื่องจากกิ่งกอไผ่ไปเกี่ยวสายไฟทำให้เกิดการช็อตไฟจึงดับ หมู่ที่ 3

|

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า เนื่องจากกิ่งกอไผ่ไปเกี่ยวสายไฟทำให้เกิดการช็อตไฟจึงดับ หมู่ที่ 3