นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.อ่างทอง) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลไผ่วง จังหวัดอ่างทอง

|

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.อ่างทอง) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลไผ่วง จังหวัดอ่างทอง