นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหาร อปท. และผู้แทนประชาชาคม เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหาร อปท. และผู้แทนประชาชาคม เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง