นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าและหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่วง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าและหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่วง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง