ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน ณ ศพด.อบต.ไผ่วง โรงเรียนวัดต้นทอง และโรงเรียนวัดไผ่วง

|

เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน ณ ศพด.อบต.ไผ่วง โรงเรียนวัดต้นทอง และโรงเรียนวัดไผ่วง เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน โดยเน้นย้ำถึงคุณภาพและโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการด้วยอาหารหลัก 5 หมู่