ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนในตำบลไผ่วง

|

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10. 00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายพนักงาน อบต.ไผ่วง ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคสล.วันเพ็ญ พันธุ์สถิตย์ บัณฑิต นิโรจน์ และ ชูชีพ จรเณร