ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่เรื่องย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงกับผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโก้

|

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโก้ ดำเนินการออกตรวจสอบเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านนาย นาฎกะ หวังดี หมู่ที่3 ต.ไผ่วง และออกตรวจสอบเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าและย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากเสาไฟฟ้าปักอยู่กลางที่ดินกีดขวางการใช้ประโยชน์ในที่ดิน บริเวณหมู่ที่ 5 ต.ไผ่วง