ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติกับนักเรียนโรงเรียนวัดต้นทอง พร้อมมอบข้าวเหนียวไก่ย่างให้แก่เด็กนักเรียน และพูดคุยกับคุณครูโรงเรียนวัดต้นทอง

|

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติกับนักเรียนโรงเรียนวัดต้นทอง พร้อมมอบข้าวเหนียวไก่ย่างให้แก่เด็กนักเรียน และพูดคุยกับคุณครูโรงเรียนวัดต้นทอง และผอ.ดวงกมล จำปาทอง รักษาการผอ.โรงเรียนวัดต้นทอง