ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมกับสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลไผ่วง และประธาน อสม. เข้าร่วมประชุม เรื่องการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมกับสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลไผ่วง และประธาน อสม. เข้าร่วมประชุม เรื่องการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง