ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมกับประธานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกับทางห้างหุ้นส่วนจำกัดวิเศษวิศว์ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 5 บริเวณประตูระบายน้ำคลอง ร3ซ สุพรรณ3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

|

วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมกับประธานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกับทางห้างหุ้นส่วนจำกัดวิเศษวิศว์ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 5 บริเวณประตูระบายน้ำคลอง ร3ซ สุพรรณ3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง