ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัด อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกคูน้ำบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลไผ่วง

|