ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมกับสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง อปพร.ตำบลไผ่วง และประชาชนตำบลไผ่วง ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อรณรงค์ ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ โทรไม่ขับ เมาไม่ขับและผู้ขับขี่ ผู้ซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100%

|

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมกับสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง อปพร.ตำบลไผ่วง และประชาชนตำบลไผ่วง ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อรณรงค์ ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ โทรไม่ขับ เมาไม่ขับและผู้ขับขี่ ผู้ซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100%