ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่เยียมเยียนพร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ

|

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่เยียมเยียนพร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ให้แก่
นางสม จรเณร อายุ 99ปี หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่วง
นายแวว ทองเพ็ชร อายุ 95ปี หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่วง
และ นางละออง พ่วงรัก อายุ 96 ปี หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง