ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายชาญยุทธ พรหมนิ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสมศักดิ์ พุทธรักษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่เยียมเยียน พร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ

|

วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายชาญยุทธ พรหมนิ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสมศักดิ์ พุทธรักษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่เยียมเยียน พร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ให้แก่

นางเบี้ยว อรุณศรี อายุ 93 ปี หมูที่ 1 ตำบลไผ่วง

นางแจ่ม ชาวอบทม อายุ 92 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่วง

นางเปรย เจียมทอง อายุ 94 ปี หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง

นายบุญช่วย ศรีแสนสุข อายุ 93 ปี หมูที่ 2 ตำบลไผ่วง

นางบุญลือ งามละม้าย อายุ 94 ปี หมูที่ 2 ตำบลไผ่วง