ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเลกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 13 เมษายน 2566

|

วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเลกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 13 เมษายน 2566