ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง จัดการประชาคม เรื่องการถ่ายโอนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านดอนกระทุ่ม และหมู่ที่ 2 ณ วัดไผ่วง

|

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง จัดการประชาคม เรื่องการถ่ายโอนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านดอนกระทุ่ม และหมู่ที่ 2 ณ วัดไผ่วง